ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden H-RS 2020 

Op alle door H-RS uitgevoerde diensten, werkzaamheden en leveringen zijn deze algemene voorwaarden van  toepassing. Opdrachtgever heeft op het moment dat hij zijn opdracht verleent aan H-RS de voorwaarden erkenden aanvaard. 

Deze overeenkomst geeft de opdrachtgever recht op het door H-RS eenmalig oplossen van een verstopping in de afvoerleidingen van zijn woning (tot op de gemeenteaansluiting). 

De garantietermijn bedraagt 3 maanden en geldt slechts indien en voor zover de ontstopping door H-RS niet deugdelijk is verholpen. Er geldt geen garantie indien er sprake is van een gebrek aan de rioleringen of afvoerleidingen, bijvoorbeeld een verzakt riool, defect riool, bevroren leidingen, verkeerd gebruik of andere gebreken die buiten de invloed sfeer van H-RS vallen.                                                                               Gedurende de garantietermijn zal H-RS binnen 24 uur nadat de melding van een verstopping bij haar is binnengekomen een aanvang nemen met het verhelpen van de verstopping in de afvoerleiding. In het weekenden op officiële feestdagen geldt deze 24 uur alleen voor urgente gevallen. Het is aan H-RS om te bepalen of er sprake is van een urgent geval. Minder urgente gevallen worden binnen 24 uur na het weekend of officiële feestdag behandeld. 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en eindigt na het verrichten van de opdracht. 

H-RS brengt voor de werkzaamheden eenmalig een vast tarief inclusief BTW bij opdrachtgever in rekening. De betaling dient bij de medewerker van H-RS te worden afgerekend per pin of contant.  

H-RS gaat uit van de regeling no-cure-no-pay, tenzij de verstopping niet kan worden verholpen vanwege een gebrek aan de rioleringen of afvoerleidingen, bijvoorbeeld een verzakt riool, defect riool, bevroren leidingen, verkeerd gebruik of andere gebreken die buiten de invloed sfeer van H-RS vallen. In dat geval blijft het vaste tarief verschuldigd. 

 Indien H-RS na een melding niemand thuis treft, laat de medewerker van H-RS een schriftelijk bericht achter waarin de opdrachtgever wordt verzocht te reageren. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan wordt H-RS geacht niet in staat te zijn gesteld de overeengekomen werkzaamheden uitte voeren, dan is H-RS van haar verplichtingen ontslagen en kan de opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of een gebrek. Indien de opdrachtgever na een gemaakte afspraak zonder afzegging niet thuis blijkt te zijn, zullen bij een volgend bezoek extra voorrijkosten van45,00 in rekening worden gebracht. 

De opdrachtgever is verplicht tot de levering van water en elektriciteit benodigd voor het verhelpen van de ontstopping. Indien mogelijk is de opdrachtgever verplicht hulp te verlenen aan H-RS wanneer voor het verhelpen van de ontstopping de medewerking van meer dan één persoon nodig is. 

Indien blijkt dat de afvoerleidingen niet meer voldoen, zal H-RS dit terstond aan de opdrachtgever melden. 

De opdrachtgever is dan gehouden eerst de afvoerleidingen te herstellen/ vervangen conform de bouwkundige standaard op dat moment. H-RS heeft het recht inspectie en werkzaamheden te weigeren totdat de door haar geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

Indien H-RS ten gevolge vaneen te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van H-RS, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien H-RS, wegens het uitblijven van betaling door de opdrachtgever, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het ontstoppen van de afvoerleidingen. 

Teneinde de afvoerleidingen te kunnen ontstoppen, zal de opdrachtgever de afvoerleidingen openen en sluiten. Zo nodig zal H-RS graafwerkzaamheden uitvoeren waarna zij de oude situatie zoveel als mogelijk zal herstellen.  

Indien H-RS  ter plaatse constateert dat er geen ontstopping mogelijkheden zijn, zulks ter beoordeling van        H-RS, en zij dientengevolge gedwongen is extra werkzaamheden uit te voeren, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te betalen, na opdracht van de opdrachtgever. 

De betaling van de verschuldigde toeslagen en de kosten voor het treffen van extra voorzieningen dient de opdrachtgever eveneens ter plaatse aan de medewerker van H-RS te voldoen. 

H-RS is niet verplicht de navolgende werkzaamheden uit te voeren, het repareren of het vernieuwen van afvoer leidingen alsmede het vervangen van toebehoren van het leidingnet; het doen ontdooien van bevroren afvoerleidingen; het aanbrengen van extra voorzieningen met betrekking tot het toegankelijk maken van het leidingnet; het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of producten die verharden (bijvoorbeeld cement, caustic soda loodhoudend de oplosmiddelen chemische producten enz.) en die in de afvoerleidingen zijn gekomen, waardoor de afvoerleidingen niet meer te ontstoppen zijn met behulp van de in iedere servicewagen van H-RS beschikbare apparatuur zoals frees- en hogedruk reinigingsmachines; het ontstoppen van afvoerleidingen die constructief niet in orde zijn of waaraan gebreken zijn; het schoonmaken van dakgoten; het ontstoppen van afvoerleidingen die voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, tenzij de service contracthouder geopteerd heeft voor het ontstoppen van afvoerleidingen voor bedrijfsdoeleinden; werkzaamheden die uitsluitend door de gemeente kunnen en mogen worden uitgevoerd. Verstoppingen door weersinvloeden (bijvoorbeeld hoosbuien, overstromingen waardoor het gemeenteriool het aanbod niet meer aankan) vallen niet onder deze overeenkomst. 

De opdrachtgever is altijd verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de afvoerleidingen en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat van onderhoud worden door de opdrachtgever aan H-RS gegarandeerd. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het verhelpen van een verstopping geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden. 

De schadeplichtigheid van H-RS beperkt zich in ieder geval tot herstel, dan wel vervanging van de geleverde zaak/dienst of een onderdeel daarvan een en ander ter beoordeling van een onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van H-RS is in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de betreffende aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

H-RS is nimmer aansprakelijk voor schade aan de te bewerken buis of afvoerleidingen, die te wijten is aan het in de buis aanwezig zijn van harde of zware voorwerpen, waarvoor de buis niet is bestemd. 

H-RS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (indirecte) bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving en dergelijke. 

Indien de opdrachtgever wordt aangesproken door derden ter zake van schade vrijwaart de opdrachtgever 

H-RS voor dergelijke aanspraken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van H-RS. 

Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de opdrachtgever inzake de door H-RS verrichte werkzaamheden en geleverde goederen, moeten schriftelijk en gemotiveerd geschieden binnen 60 dagen na afloop van het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de opdrachtgever geacht het werk akkoord te hebben bevonden. Aan de opdrachtgever komt na verloop van die termijn geen recht op reclame en/of schadevergoeding en/of ontbinden en/of opschorting meer toe. 

H-RS is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal H-RS de opdrachtgever in kennis stellen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging. 

H-RS mag de tarieven jaarlijks verhogen met een percentage volgens de Consumenten Prijs Index van het CBS. 

Afwijkingen van of aanvullingen op de overeenkomst kunnen tegen H-RS slechts worden ingeroepen indien   H-RS dit schriftelijk heeft bevestigd.